• בחר פרשה

 • בחר עלון

 • בחר שפה

 • בחר שנה

 • בחר נושא

 • בחר קטגוריה

 • בחר קהילה

 • מיין תוצאות לפי

 • ניקוי טופס

  נקה בחירה
 • חפש

פשטות המתחדשים (י) טבת תש"פ

שער הראשון על סדר הפרשות:הרב מרדכי הלפרין מיישב את הסתירה בין דברי הראשונים ש'אין מלך בלא עם' לאמירה ההפוכה ב'תהילה לדוד'

דברי מאיר טבת תש"פ

גליון תורני בהלכה, אגדה ומוסר מאוצרותיו של הרה"ג רבי מאיר סנדר שליט"א מו"צ בירושלים תובב"א ומח"ס 'דברי מאיר' ועוד

עין יצחק מקץ-חנוכה תש"פ

טבילת כוסיות לנרות חנוכה | האם צריך להטביל כוסיות לשתיה שנמלך להדליק בהן? | האם צריך להטביל כלים חד-פעמיים

מודה אני מקץ-חנוכה תש"פ אידיש

לקט רשימות רעיונות התחזקות באמונה ובטחון וקבלת יסורים מהרה"ח ר' מרדכי יצחק בן פיגא יהודית סאמעט הי"ו בעת אמירת

כרם בית שמואל מקץ-חנוכה תש"פ

טיול בכרם ספרי רבותינו הק' ובמשנתם הטהורה | מאמרים מעניני הזמן | לקט אמרי נועם ודברי אלקים חיים מספרים

קול התאחדותינו מקץ תש"פ

יו"ל ע"י התאחדות האברכים דחסידי סאטמר בנשיאות כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א בני ברק יצ"ו

וישמע משה מקץ תש"פ

האם מותר לעבור על הוראת בעל המלון ולהדליק נר חנוכה בחדר? | מי ששכח אתה חוננתנו וחזר והתפלל האם

מעדני אשר מקץ-חנוכה תש"פ

האם יש חיוב להודות להקב"ה בכל רגע ורגע על הניסים שעושה עמנו בכל רגע דכל נשימה ופסיעה זה נס?

מתוק מדבש מקץ תש"פ

לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י הרב ברוך בוקרה שליט"א

משמיע ישועה מקץ-חנוכה תש"פ

ציצים ופרחים על פרשת השבוע וענינא דיומא שנאמרו בשיעורי השבוע של מורינו הגה"צ אבד"ק ברכת מנחם שליט"א

פשטא מקץ-חנוכה תש"פ

פשטות המתחדשים במקרא באגדה ובעבודת ה', מתורתו של הגאון רבי דוד לייבל שליט"א

מעשה ניסים מקץ תש"פ

ביטאון מוסדות "כרם שלמה למען שמו באהבה" מיסודו של הצדיק המקובל הרב ניסים מויאל זצ"ל

יזכרם מקץ תש"פ

זכרון שמות הנעדרים שלא הניחו אחריהם זש"ק נא להדליק נר וללמוד משניות 'וכדו לעילוי נשמתם

בית נאמן מקץ-חנוכה תש"פ

תהלים מבטלים גזירות. | ההפגנות נגד חילולי השבת. | לקרוא בערב חנוכה בנבואת חגי. | המתארח בשבת, היכן ידליק בליל

שלח לחמך מקץ תש"פ

פניני המלבי"ם | סיפור לשבת | פלא יועץ | ספר העיקרים | כתר מלכות | נצור לשונך

קול ששון מקץ תש"פ

פרשת שבוע | הילולא דצדיקיא | פינת השמחה בדיחות | פינת המזל טוב פעה'ק צפת

עומק הפשט מקץ-חנוכה תש"פ

בירורי הלכה ופסקי דין אקטואלים, מפי גדולי ופוסקי הדור שליט"א | 'זמן הדלקת נר חנוכה במוצאי שבת'

משכן שילה מקץ-חנוכה תש"פ

דברי תורה בהלכה ובאגדה, הגיגי מוסר ופרפראות בשילוב הנהגות ועובדות מגדולי ישראל לעודד הלבבות ליראת ה'

התקשרות מקץ-חנוכה תש"פ

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

המקורבים מקץ תש"פ

גיליון שבועי לחניכי הישיבות בני התורה המקורבים לאורו של רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א

שלהבת מקץ תש"פ

מיסודם של הגאון ר' שמשון דוד פנקוס זצוק"ל והגאון ר' עזריאל טאובר זצוק"ל

קרוב השם מקץ תש"פ

הרחוות הדעת והתעלות רוחנית עפ"י תורת הצדיקים | שיעורי ביהמ"ד קרוב השם שנמסרו מפי המשפיע הרה"ח ר' דוד גבירצמן

עלה לתרופה מקץ תש"פ

גליון שבועי למבקשי התרופה והעצה לעובדא למעשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א

לקראת שבת מקץ-חנוכה תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

שואלין ודורשין מקץ-חנוכה תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב

פניני הפרשה מקץ תש"פ

פרשת השבוע | עצה טובה | שיא תורני | נקודות חן – עובדיה חן | סיפור לשולחן שבת

דעת זקנים מקץ תש"פ

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה, והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

שו"ת יגדיל תורה מקץ תש"פ

בדין זמן תפילת שחרית בהנץ החמה, האם רשאי כשהנץ מתאחר להקדים בכעשר דקות, ואיך סדר התפילה כשממהרים בתפילה ודין

אמונה בחרתי מקץ-חנוכה

שיחות מוסר ודרשות התחזקות אשר הגיד מורינו הגאון הצדיק חו"פ ואבדק"ק דברי אמונה שליט"א בנו של הגה"ק אדמו"ר בעל

זרע שמשון המבואר מקץ תש"פ

דרוש מתוך הספר המסוגל "זרע שמשון" שחברו הגאון המקובל האלוקי חסידא קידשא רבנו שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני

זרע שמשון מנוקד מקץ-חנוכה תש"פ

פנינים נפלאים ומתוקים על הפרשה מתוך הספר המסוגל זרע שמשון שחיברו המקובל האלוקי הקדמון רבי שמשון חיים נחמני זצוק"ל

דרישה וחקירה מקץ-חנוכה תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות

פניני הצדיקים מקץ תש"פ

הצדיק הרב אברהם ואזאנה זצ"ל | הרב חיים לייב שמואליביץ זצ"ל | המקובל חיים שאול הכהן דוויק זצ"ל המכונה

מדשן ביתך מקץ תש"פ

פנינים ורעיונות נפלאים לפרשת השבוע מאוצרו של הרב יוסף זריצקי שליט"א

שארית מנחם מקץ-חנוכה תש"פ

אמרות טהורות, דיבורים קדושים, ערבים ומתוקים, בדרך פרד"ס מאת כ"ק אדמו"ר הגה"ק רבי מנחם מענדיל מווישיווא זי"ע

מים חיים וישב-מקץ תש"פ

שאלות מצויות מהרב יהודה אריה הלוי דינר שליט"א רב ביהכ"נ צא"י דברי שיר בני ברק

מתורתו של צדיק מקץ תש"פ

משנתו של מרן רבי יעקב אביחצירא זי"ע | על דרך הפשט לקט דרושים ומאמרים, בביאור פשט מצוות התורה וענייני