• בחר פרשה

 • בחר עלון

 • בחר שפה

 • בחר שנה

 • בחר נושא

 • בחר קטגוריה

 • בחר קהילה

 • מיין תוצאות לפי

 • ניקוי טופס

  נקה בחירה
 • חפש

קרני אור יתרו תש"פ

קהילת חסידי ברסלב בנשיאות הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א 13 צפיות

קול התאחדותינו יתרו תש"פ

יו"ל ע"י התאחדות האברכים דחסידי סאטמר בנשיאות כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א בני ברק יצ"ו 12 צפיות

עין יצחק יתרו תש"פ

האם 'בורא נפשות' פוטרת מעין שלש? | על חשיבות לימוד הלכות ברכות | האם ברכת 'בורא נפשות' כמוה כברכת

כרם בית שמואל יתרו תש"פ

טיול בכרם ספרי רבותינו הק' ובמשנתם הטהורה | מאמרים מעניני הזמן | לקט אמרי נועם ודברי אלקים חיים מספרים

דברי תורה יתרו תש"פ

דברי תורה מאת כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק אבדק"ק צאנז-קלויזענבורג זצוקלל"ה 12 צפיות

אהל מועד יתרו תש"פ

לדברי תורה וחסידות מרבותינו הקדושים מלעלוב | שיחת קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 17 צפיות

שואלין ודורשין יתרו תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב

משמיע ישועה יתרו תש"פ

ציצים ופרחים על פרשת השבוע וענינא דיומא שנאמרו בשיעורי השבוע של מורינו הגה"צ אבד"ק ברכת מנחם שליט"א 12 צפיות

האיחוד בחידוד יתרו תש"פ

עלון לאברכי כולל ולבני הישיבות ולכל לומדי התורה המאחד בקרבו חידודים ותשובות בהלכה ובאגדה 8 צפיות

פרחה הגפן יתרו תש"פ

שיעורים הנאמרים מפי מוה"ר ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ביהמ"ד נזר ישראל בית שמש 9 צפיות

סעודה שלישית יתרו תש"פ

שיעורים הנאמרים מפי מוה"ר ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ביהמ"ד נזר ישראל בית שמש 6 צפיות

מכון שבתך יתרו תש"פ

שיעורים הנאמרים מפי מוה"ר ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ביהמ"ד נזר ישראל בית שמש 16 צפיות

מישרים אהבוך יתרו תש"פ

שיעורים הנאמרים מפי מוה"ר ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ביהמ"ד נזר ישראל בית שמש 9 צפיות

אשיחה בחוקיך יתרו תש"פ

שיעורים הנאמרים מפי מוה"ר ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ביהמ"ד נזר ישראל בית שמש 9 צפיות

שלהבת יתרו תש"פ אידיש

מיסודם של הגאון ר' שמשון דוד פנקוס זצוק"ל והגאון ר' עזריאל טאובר זצוק"ל 18 צפיות

רחשי לב יתרו תש"פ

ליקוטי מאמרים ודברי חיזוק ואמונה מספרים הקדושים על פרשת השבוע 13 צפיות

פשטא יתרו תש"פ

פשטות המתחדשים במקרא באגדה ובעבודת ה', מתורתו של הגאון רבי דוד לייבל שליט"א 10 צפיות

עטרת תפארת יתרו תש"פ

במחיצת רבינו הגדול מרן בעל "אילת השחר" זצוקללה"ה טור שבועי מהחברותא הגרמ"י שנידר שליט"א 9 צפיות

סוד החשמל יתרו תש"פ

מתוך סדרת הספרים סוד החשמל לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר 16 צפיות

נחלת שדה יתרו תש"פ

נושא השבוע | בביאור שישראל גנבו דעת עליון באמירת נעשה ונשמע 15 צפיות

מתוק מדבש יתרו תש"פ

לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י הרב ברוך בוקרה שליט"א 10 צפיות

מעדני אשר יתרו תש"פ

כשאבא מוזג כוס לבנו האם אסור לבן לשתותו דהויא זלזלול בכיבוד אב? | האם לבן מותר לישון במיטתו של

לקראת שבת יתרו תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

יין ישן יתרו תש"פ

שיח חסידים ואנשי מעשה לקראת 'שבת חנוכה' ו'זאת חנוכה' 15 צפיות

ואביטה יתרו תש"פ

שיעורי תורה והתוועדויות חסידיות מהרב יצחק גינזבורג שליט"א 13 צפיות

היכל הקודש יתרו תש"פ אידיש

וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב וויליאמסבורג נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע 12 צפיות

הבינני יתרו תש"פ

שיעורי הרב שמעון שפיצער שליט"א הנלמדים בבית המדרש 'בית אהרן' 13 צפיות

דרך הבעש"ט יתרו תש"פ

עבודת הדרך | לימוד תורה ועבודת השם | נר מצוה ותורה אור – היכן האור שמדובר עליו? 12 צפיות

בית נאמן יתרו תש"פ

מגיפת הקורונה | טיפול בשבת בחולה נכרי | פירוש הפסוק "כי אני ה' רופאך" | רפואה מונעת | גנות

אזמרה לשמך יתרו תש"פ

שו"ת בדיני עניית אמן הלכות זימון ותפילה | הליכה לבית כנסת דין טלטול תינוק שעליו מוקצה 16 צפיות

עטרת מרדכי יתרו תש"פ

חידושים בפרשה | מפסקי הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל | מעשיהם של צדיקים 16 צפיות

המקורבים יתרו תש"פ

גיליון שבועי לחניכי הישיבות בני התורה המקורבים לאורו של רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א 15 צפיות

בית מרן יתרו תש"פ

הלכות ברכות | משמעות יום ט"ו בשבט | החשיבות ללמוד הלכות ברכות | דין קדימת מין שבעה | ברכת

שלח לחמך יתרו תש"פ

פניני המלבי"ם | סיפור לשבת | פלא יועץ | ספר העיקרים | כתר מלכות | נצור לשונך 16 צפיות

שלהבת יתרו תש"פ

מיסודם של הגאון ר' שמשון דוד פנקוס זצוק"ל והגאון ר' עזריאל טאובר זצוק"ל 14 צפיות

פניני הפרשה יתרו תש"פ

פרשת השבוע | עצה טובה | שיא תורני | נקודות חן – עובדיה חן | סיפור לשולחן שבת 16

עלה לתרופה יתרו תש"פ

גליון שבועי למבקשי התרופה והעצה לעובדא למעשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א 11 צפיות

עומק הפשט יתרו תש"פ

בירורי הלכה ופסקי דין אקטואלים, מפי גדולי ופוסקי הדור שליט"א | לעבור לפני המתפלל לצורך מצוה 10 צפיות

התקשרות יתרו תש"פ

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 9

דברי השירה יתרו תש"פ

מתורת מורינו רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א רב ביה"כ דברי שיר ואזור מרכז ב"ב 12 צפיות

דרך אמונה יתרו תש"פ

פנינים יקרים על פרשת השבוע מלוקט משיחותיו של הרה"צ הרב מאיר איתמר רוזנבויום שליט"א 11 צפיות

באר הפרשה יתרו תש"פ

נערך ונלקט מתוך תוכן דברי שיחותיו של מורינו הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א 22 צפיות

אשכול יוסף יתרו תש"פ

לישב עם חולי "הקורונה" בסין ללמדם תורה ודעת? לו חלילה היו יהודים בסין בבידוד בקרב חולי "הקורונה" והיו מבקשים

אכסוף נועם שבת יתרו תש"פ

פנינים יקרים ואוסף רעיונות מספר אכסוף נועם שבת על רוממות קדושת שבת ועניינא דיומא 16 צפיות

אור השבת יתרו תש"פ

הבטיח לתת מעשר ממה שיזכה בהגרלה ונתברר לו שהמוסד כבר מנכה מעשר מהכסף 15 צפיות

תורתך שעשועי יתרו תש"פ

יו"ל ע"י בית מדרש לבעלי בתים ולגמלאים – גני הדר פתח תקוה ראש הכולל – הרב זכריה אינגבר. עורך

תוספת שבת יתרו תש"פ

מדברי רבותינו זצוק"ל ושיבדלחט"א במעלת תפילת מנחה בערש"ק וקדושת השבת 12 צפיות

שבת בשבתו יתרו תש"פ

פרשת השבוע | ילקוט"י דיני תפילת מוסף בשבת | אור החיים הקדוש | הבית השלם | סיפור לשבת 16

משכן שילה יתרו תש"פ

דברי תורה בהלכה ובאגדה, הגיגי מוסר ופרפראות בשילוב הנהגות ועובדות מגדולי ישראל לעודד הלבבות ליראת ה' 30 צפיות

מאמר דניאל יתרו תש"פ

לפרשת השבוע מלווה בסיפורי צדיקים וחיזוקים מגדולי הרבנים | לוח הילולת הצדיקים להשבוע 12 צפיות

דעת זקנים יתרו תש"פ

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה, והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל 13 צפיות

מדשן ביתך יתרו תש"פ

פנינים ורעיונות נפלאים לפרשת השבוע מאוצרו של הרב יוסף זריצקי שליט"א 23 צפיות

מודה אני יתרו תש"פ אידיש

לקט רשימות רעיונות התחזקות באמונה ובטחון וקבלת יסורים מהרה"ח ר' מרדכי יצחק בן פיגא יהודית סאמעט הי"ו בעת אמירת

זרע שמשון המבואר יתרו תש"פ

דרוש מתוך הספר המסוגל "זרע שמשון" שחברו הגאון המקובל האלוקי חסידא קידשא רבנו שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני

דרישה וחקירה יתרו תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות

שארית מנחם יתרו תש"פ

אמרות טהורות, דיבורים קדושים, ערבים ומתוקים, בדרך פרד"ס מאת כ"ק אדמו"ר הגה"ק רבי מנחם מענדיל מווישיווא זי"ע 13 צפיות

יזכרם יתרו תש"פ

זכרון שמות הנעדרים שלא הניחו אחריהם זש"ק נא להדליק נר וללמוד משניות 'וכדו לעילוי נשמתם 9 צפיות

זרע שמשון מנוקד יתרו תש"פ

פנינים נפלאים ומתוקים על הפרשה מתוך הספר המסוגל זרע שמשון שחיברו המקובל האלוקי הקדמון רבי שמשון חיים נחמני זצוק"ל

גלילה לראש העמוד

דיווח על עלון חדש

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

צור קשר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

בא להיות שותף בזיכוי הרבים!!

בעוד ימים ספורים אנחנו חייבים לחדש את האחסון לאתר, ומכיון שברוך ד' האתר גדל מאד בשנה הראשונה של הפעילות שלו אנחנו חייבים לעבור לשרת הרבה יותר גדול כדי שהאתר לא יקרוס, ויעבוד בצורה מהירה כדי שלכם יהיה נח.

לכן חשובה לנו היום יותר מתמיד התמיכה שלכם!!

השאר מעודכן