• בחר פרשה

 • בחר עלון

 • בחר שפה

 • בחר שנה

 • בחר נושא

 • בחר קטגוריה

 • בחר קהילה

 • מיין תוצאות לפי

 • ניקוי טופס

  נקה בחירה
 • חפש

קול התאחדותינו בא תש"פ

יו"ל ע"י התאחדות האברכים דחסידי סאטמר בנשיאות כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א בני ברק יצ"ו 13 צפיות

משמיע ישועה בא תש"פ

ציצים ופרחים על פרשת השבוע וענינא דיומא שנאמרו בשיעורי השבוע של מורינו הגה"צ אבד"ק ברכת מנחם שליט"א 11 צפיות

כרם בית שמואל בא תש"פ

טיול בכרם ספרי רבותינו הק' ובמשנתם הטהורה | מאמרים מעניני הזמן | לקט אמרי נועם ודברי אלקים חיים מספרים

סעודה שלישית בא תש"פ

שיעורים הנאמרים מפי מוה"ר ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ביהמ"ד נזר ישראל בית שמש 12 צפיות

הבינני ואחיה בא תש"פ

שיעורים הנאמרים מפי מוה"ר ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ביהמ"ד נזר ישראל בית שמש 10 צפיות

פרחה הגפן בא תש"פ

שיעורים הנאמרים מפי מוה"ר ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ביהמ"ד נזר ישראל בית שמש 10 צפיות

מישרים אהבוך בא תש"פ

שיעורים הנאמרים מפי מוה"ר ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ביהמ"ד נזר ישראל בית שמש 16 צפיות

מכון שבתך בא תש"פ

שיעורים הנאמרים מפי מוה"ר ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ביהמ"ד נזר ישראל בית שמש 12 צפיות

אשיחה בחוקיך בא תש"פ

שיעורים הנאמרים מפי מוה"ר ר' אברהם צבי קלוגער שליט"א ביהמ"ד נזר ישראל בית שמש 9 צפיות

מודה אני בא תש"פ אידיש

לקט רשימות רעיונות התחזקות באמונה ובטחון וקבלת יסורים מהרה"ח ר' מרדכי יצחק בן פיגא יהודית סאמעט הי"ו בעת אמירת

קרני אור בא תש"פ

קהילת חסידי ברסלב בנשיאות הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א 15 צפיות

קרוב השם בא תש"פ

הרחבת הדעת והתעלות רוחנית עפ"י תורת הצדיקים | שיעורי ביהמ"ד קרוב השם שנמסרו מפי המשפיע הרה"ח ר' דוד גבירצמן

פני שבת נקבלה בא תש"פ

סדר לימוד הלכות שבת סמוך לכניסת השבת | גזיזת שערות וציפורניים בשבת 14 צפיות

עין יצחק בא תש"פ

הסבון בשבת | האם יש בשימוש בסבון משום איסור מוליד בשבת? | הגזירה משום איסור סחיטת פירות בשבת |

מעיין השבוע בא תש"פ

נערך מתוך שיחותיו של מורינו הגה"ג רבי שלום מאיר הכהן וולך שליט"א 12 צפיות

יין ישן בא תש"פ

שיח חסידים ואנשי מעשה לקראת 'שבת חנוכה' ו'זאת חנוכה' 13 צפיות

המקורבים בא תש"פ

גיליון שבועי לחניכי הישיבות בני התורה המקורבים לאורו של רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א 13 צפיות

האיחוד בחידוד בא תש"פ

עלון לאברכי כולל ולבני הישיבות ולכל לומדי התורה המאחד בקרבו חידודים ותשובות בהלכה ובאגדה 7 צפיות

דרך הבעש"ט בא תש"פ

הארבה החינוכי | מכת הארבה היא החזקה ביותר על פרעה | מכת מוות | מסר חינוכי שלא תשמעו במקום

בית נאמן בא תש"פ

קדושת השבת | אין מקרא יוצא מידי פשוטו | "וימת מלך מצרים" | חשבון ימי המבול | איגרת השבת

אזמרה לשמך בא תש"פ

דיני מתנה בשבת | האם מותר לתת מתנה בשבת | אופנים בהם מותר לתת מתנה בשבת | האם ביום

אוצרות בן מלך בא תש"פ

מתורתו של רבינו הגדול רבי לייב מינצברג זצוק"ל רבה של קהל עדת ירושלים 8 צפיות

אהל מועד בא תש"פ

לדברי תורה וחסידות מרבותינו הקדושים מלעלוב | שיחת קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 14 צפיות

אגישמקע ווארט בא תש"פ

עלון שבועי עם ליקוט ללמדנים על הפרשה בעיון, בבקיאות, בהלכה, באגדה ובמוסר. 10 צפיות

שפתי כהן בא תש"פ

פנינים מתורת רבינו הגאון רבי דב הכהן קוק שליט"א 15 צפיות

שואלין ודורשין בא תש"פ

פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, רב

שאלות הלומדים דף היומי ברכות

הערות ושאלות הלומדים משתתפי השיעור אשר נאמרו ונשאלו במהלך 'שיעור הדף היומי המרכזי' שע"י קהילת אהל תורה רח' הרב

קול ששון בא תש"פ

פרשת שבוע | הילולא דצדיקיא | פינת השמחה בדיחות | פינת המזל טוב פעה'ק צפת 13 צפיות

עטרת תפארת בא תש"פ

במחיצת רבינו הגדול מרן בעל "אילת השחר" זצוקללה"ה טור שבועי מהחברותא הגרמ"י שנידר שליט"א 5 צפיות

עטרת מרדכי בא תש"פ

חידושים בפרשה | מפסקי הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל | מעשיהם של צדיקים 26 צפיות

סוד החשמל בא תש"פ

מתוך סדרת הספרים סוד החשמל לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר 10 צפיות

נקדישך בא תש"פ אידיש

די אומשאצבארע סגולה און די געוואלדיגע מעלה פוןנישט רעדן ביים דאווענען 12 צפיות

מעדני אשר בא תש"פ

מדוע אסור לאכול קרבן פסח מבושל הרי רוב אנשים אוכלים בשר מבושל? | האם גם בכל הקרבנות יש איסור

מאור האש בא תש"פ

פסקי הלכות ודברות קודש ממרן בעל השביבי אש שליט"א 13 צפיות

טיב הקהילה בא תש"פ

בנשיאות מורינו ורבינו הרה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א 11 צפיות

היכל הקודש בא תש"פ אידיש

וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב וויליאמסבורג נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע 13 צפיות

הבינני בא תש"פ

שיעורי הרב שמעון שפיצער שליט"א הנלמדים בבית המדרש 'בית אהרן' 9 צפיות

דעת זקנים בא תש"פ

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה, והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל 14 צפיות

דברי תורה בא תש"פ

דברי תורה מאת כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק אבדק"ק צאנז-קלויזענבורג זצוקלל"ה 9 צפיות

דברי השירה בא תש"פ

מתורת מורינו רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א רב ביה"כ דברי שיר ואזור מרכז ב"ב 9 צפיות

ברוך שאמר בא תש"פ

סודה של מכת בכורות – שנת תשע"ג | ואומר לך בדמיך חיי- שנת תשע"ט 12 צפיות

רחשי לב בא תש"פ

ליקוטי מאמרים ודברי חיזוק ואמונה מספרים הקדושים על פרשת השבוע 14 צפיות

פשטא בא תש"פ

פשטות המתחדשים במקרא באגדה ובעבודת ה', מתורתו של הגאון רבי דוד לייבל שליט"א 10 צפיות

פרדס ניסים בא תש"פ

מתורתו של מו"ר הגאון הצדיק המקובל רבינו ניסים פרץ זצוקללה"ה 12 צפיות

עוד יוסף חי בא תש"פ

מוסדות החיים לדוד בראשות הרב שי פרי שליט"א | עלון בית הכנסת 12 צפיות

מה בדף בא תש"פ

שיעור הדף היומי בדרך קצרה | ברכות ל – לו 10 צפיות

לקראת שבת בא תש"פ

סיפורים ופניים מרתקים של רבותינו הקדושים לפי סדר פרשיות השנה, עונג רוחני מעורר לבבות לאהבת השם יתברך יתברך ותורתינו

ואביטה בא תש"פ

שיעורי תורה והתוועדויות חסידיות מהרב יצחק גינזבורג שליט"א 15 צפיות

התקשרות בא תש"פ

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 8

בית מרן בא תש"פ

הלכות ברכות | אם ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן | דין המסופק אם בירך ברכות התורה | ברכות התורה

אכסוף נועם שבת בא תש"פ

פנינים יקרים ואוסף רעיונות מספר אכסוף נועם שבת על רוממות קדושת שבת ועניינא דיומא 8 צפיות

שלהבת בא תש"פ

מיסודם של הגאון ר' שמשון דוד פנקוס זצוק"ל והגאון ר' עזריאל טאובר זצוק"ל 7 צפיות

שלח לחמך בא תש"פ

פניני המלבי"ם | סיפור לשבת | פלא יועץ | ספר העיקרים | כתר מלכות | נצור לשונך 9 צפיות

עלה לתרופה בא תש"פ

גליון שבועי למבקשי התרופה והעצה לעובדא למעשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א 10 צפיות

עומק הפשט בא תש"פ

בירורי הלכה ופסקי דין אקטואלים, מפי גדולי ופוסקי הדור שליט"א | גגון עגלה בשבת 13 צפיות

תוספת שבת בא תש"פ

מדברי רבותינו זצוק"ל ושיבדלחט"א במעלת תפילת מנחה בערש"ק וקדושת השבת 9 צפיות

שלהבת בא תש"פ אידיש

מיסודם של הגאון ר' שמשון דוד פנקוס זצוק"ל והגאון ר' עזריאל טאובר זצוק"ל 16 צפיות

פניני הפרשה בא תש"פ

פרשת השבוע | עצה טובה | שיא תורני | נקודות חן – עובדיה חן | סיפור לשולחן שבת 8

משכן שילה בא תש"פ

דברי תורה בהלכה ובאגדה, הגיגי מוסר ופרפראות בשילוב הנהגות ועובדות מגדולי ישראל לעודד הלבבות ליראת ה' 15 צפיות

מסילות אל הנפש בא תש"פ

שביבי אור מתורתו האדירה והנדירה של הצדיק רבינו יורם מיכאל אברג'ל זיע"א 11 צפיות

מאמר דניאל בא תש"פ

לפרשת השבוע מלווה בסיפורי צדיקים וחיזוקים מגדולי הרבנים | לוח הילולת הצדיקים להשבוע 10 צפיות

האור לחיים בא תש"פ

מאמרים ושיחות ממרן ראש הישיבה הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א 9 צפיות

דברי שי"ח בא תש"פ

דברי שיח ממרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א 10 צפיות

באר הפרשה בא תש"פ אידיש

צוזאמען גענומען פון די שמועסן פון מורינו הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א 15 צפיות

באר הפרשה בא תש"פ

נערך ונלקט מתוך תוכן דברי שיחותיו של מורינו הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א 18 צפיות

שבת טיש בא תש"פ

ספורים ואגדות פנינים ופרפראות מדות והליכות 28 צפיות

שבת בשבתו בא תש"פ

פרשת השבוע | ילקוט"י דיני תפילת מוסף בשבת | אור החיים הקדוש | הבית השלם | סיפור לשבת 14

מדשן ביתך בא תש"פ

פנינים ורעיונות נפלאים לפרשת השבוע מאוצרו של הרב יוסף זריצקי שליט"א 9 צפיות

זרע שמשון מנוקד בא תש"פ

פנינים נפלאים ומתוקים על הפרשה מתוך הספר המסוגל זרע שמשון שחיברו המקובל האלוקי הקדמון רבי שמשון חיים נחמני זצוק"ל

המלמד בא תש"פ

המלמד מתכוננים לפרשה – גיליון להורים 15 צפיות

דרישה וחקירה בא תש"פ

דרישה וחקירה, קובץ שבועי לעיון וחקירה | מתיקות המוסר | שבעים פנים לתורה | מתיקות התורה | אוצר היסודות

דברי מאיר שבט תש"פ

גליון תורני בהלכה, אגדה ומוסר מאוצרותיו של הרה"ג רבי מאיר סנדר שליט"א מו"צ בירושלים תובב"א ומח"ס 'דברי מאיר' ועוד

תורתך שעשועי בא תש"פ

"בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך" (שמות י', ט') 11 צפיות

פניני בית לוי בא תש"פ

עלון לפרשת השבוע פניני בית לוי שע"י בית הכנסת "בית לוי" בית וגן ירושלים 11 צפיות

מתורתו של צדיק בא תש"פ

משנתו של מרן רבי יעקב אביחצירא זי"ע | על דרך הפשט לקט דרושים ומאמרים, בביאור פשט מצוות התורה וענייני

זרע שמשון המבואר בא תש"פ

דרוש מתוך הספר המסוגל "זרע שמשון" שחברו הגאון המקובל האלוקי חסידא קידשא רבנו שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני

גלילה לראש העמוד

דיווח על עלון חדש

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

צור קשר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

התחברות לאתר

אתר תורת יוסף הוא אתר ללא מטרת רווח ופועל למטרת זיכוי הרבים.

אחזקת אתר זה דורשת הרבה משאבים הן מבחינת זמן שמושקע בהעלאת העלונים בצורה מסודרת וברורה, עם תיוג לפי נושאים בהרבה מהעלונים כפי שהזמן מאפשר לנו. והן מבחינה כספית

בא להיות שותף בזיכוי הרבים!!

בעוד ימים ספורים אנחנו חייבים לחדש את האחסון לאתר, ומכיון שברוך ד' האתר גדל מאד בשנה הראשונה של הפעילות שלו אנחנו חייבים לעבור לשרת הרבה יותר גדול כדי שהאתר לא יקרוס, ויעבוד בצורה מהירה כדי שלכם יהיה נח.

לכן חשובה לנו היום יותר מתמיד התמיכה שלכם!!

השאר מעודכן